Economie Sociala – O Solutie Viabila

Obiectivul general al proiectului il reprezinta :

– facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 138 persoane,(18 persoane vor fi implicate in SES din care 14 persoane apartind grupurilor vulnerabile), prin crearea a doua intreprinderi sociale mediul rural, asigurand un climat favorabil pentru dezvoltarea unor societati incluzive si coezive la nivelul Regiunii Sud-Est

– imbunatatirea situatiei grupurilor vulnerabile din arealul acoperit de proiectul propus cat si crearea unui model sustenabil de abordare a situatiilor dificile in care se regasesc persoane aflate in diferite situatii de risc social.

Pe TERMEN MEDIU:

– asigurarea mobilitatii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile, dinspre economia sociala catre economia formala si crearea premiselor pentru atingerea independentei financiare a individului si dezvoltarea cetateniei active. -proiectul va genera 2 întreprinderi sociale care vor avea un sediu propriu.

Pe TERMEN LUNG :

– vor fi generate si atinse atat prin activitatile desfasurate in cadrul prezentului proiect, dar mai ales prin activitatea desfasurata de cele 2 intreprinderi sociale generate de proiect.

Implementarea acestui proiect, coroborata cu alte politici la nivel local si multiregional, cu investitiile care vor fi realizate odata cu accesarea fondurilor structurale, vor duce la dezvoltarea de noi locuri de munca, imbunatatindu-se in acelasi timp practicile regionale de sprijinire a antreprenoriatului social, prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii adesate celor interesati in dezvoltarea de initiative specifice Economiei Sociale.

EGALITATEA DE SANSE

In alegerea grupului tinta, precum si in etapele de elaborare si ulterior de implementare a proiectului, principiul ce a guvernat activitatile a fost cel al egalitatii de sanse, nedeiscriminarea si incluziunea sociala.
Astfel, la constituirea grupului tinta nu se va face nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, convingeri politice sau de alta natura, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, sau orice alt criteriu care ar avea ca efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului, a libertatilor fundamentale sau a oricaror drepturi recunoscute prin lege in domeniul politic, economic, social, cultural sau in orice alte sectoare ale vietii publice. In cadrul proiectului vor fi promovate participarea femeilor dar si tinerilor la activitatile programate.
Principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in activitatile de achizitii de servicii, produse si echipamente din cadrul proiectului, astfel incat achizitiile sa se realizeze in conditii de eficienta si eficacitate pentru proiect.
Principiul egalitatii va fi respectat, urmand Constitutia Romaniei, Strategia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 – 2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalitatii de remuneratie pentru barbati si femei,formare profesionala si promovare precum si in ceea ce privește conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind egalitatea in domeniul ocuparii si in alte aspecte ale vietii cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica. In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei – prin acest proiect se va incerca o participare cat mai echilibrata in echipa de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a barbatilor. Acelasi principiu va fi respectat si in stabilirea grupului tinta.

CONTEXTUL PROIECTULUI:
RELEVANTA PROIECTULUI FATA DE POLITICILE EUROPENE, NATIONALE, REGIONALE, POSDRU SI DCI

Prin investiţiile în capitalul uman realizate în cadrul POSDRU 2007-2013 s-a preconizat obţinerea unui nivel mai înalt de participare pe piaţa muncii a unei forţe de muncă înalt calificată, având capacitatea de a se adapta nevoilor în schimbare ale pieţelor, ca fundament al unei economii competitive bazate pe cunoaştere. Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila a Romaniei include in domeniile sale de interventie „Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” precum si „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

Prioritatile identificate in cadrul PND 2007 – 2013 (printre care se regasesc si „Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii sociale“) stabilesc la nivel de obiectiv specific „Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton”. Politicile Europene si nationale in domeniul Incluziunii Sociale se concentreaza pe combaterea saraciei si a excluziiunii sociale ,perspectiva Strategiei Europene de Ocupare, cresterea gradului de ocupare si a ratei de participare pe piata muncii, stimularea ocuparii fortei de munca, imbunatatirea calitatii resurselor umane, promovarea economiei sociale, dezvoltarea de retele integrate pentru servicii sociale ,imbuntatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii, fiind un domeniu asumat de Romania in Programul National de Reforme , Planul National de Dezvoltare 2007-2013 sin in Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Axa prioritara 6, DMI 6.1.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general POSDRU si a obiectivelor specifice acestui Program, contribuind in mod real la implementarea Strategiei Europene de Ocupare si la atingerea obiectivului general privind cresterea economica si crearea de locuri de munca mai multe si mai bune asa cum reiese din P.R.A.O. 2009 – 2011 Regiunea Sud Est.

COMPLEMENTARITATEA CU ALTE PROGRAME/STRATEGII

Prin asumarea obiectivelor de dezvoltare a ocuparii, a incluziunii sociale si a economiei sociale proiectul raspunde nevoii de a activa persoanele apartinand grupurilor vulnerabile, nevoie identificata in CSNR si POSDRU, Programul National de Reforma 2007 – 2010, Raportul Strategic in domeniul Protectiei Sociale si Incluziunii Sociale 2008 – 2010). (1) Noul cadru strategic european – Strategia Europa 2020.
Comunicarea „EUROPA 2020 – O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii” prevede ca tinta generala reducerea numaruluide persoane afectate de saracie in Europa (reducerea cu 20 milioane a numarului de saraci pana in 2020).
Prin activitatile proiectului si efectele sustenabile se contribuie direct la urmarirea acestei tinte. (2) Strategia nationala pentru ocuparea fortei de munca, 2004 – 2010.
Proiectul propus este complementar cu prevederile strategiei privind dezvoltarea masurilor active de integrare pe piata muncii. Complementaritatea este data de masurile prevazute in proiect pentru facilitarea accesului la frecventarea programelor de formare profesionala a persoanelor cu dificultati de integrare pe piata muncii, prin dezvoltarea si infiintarea strucrilor de economie sociala, in conformitate cu nevoile acestora.
Programul National de Reforme 2007-2010 sprijina masurile de promovare pe piata muncii a grupurilor dezavantajate, iar Politica de ocupare si coeziune sociala are ca obiectiv principal “necesitatea activarii grupurilor sociale vulnerabile”, obiective care sunt direct vizate prin activitatile proiectului.

IDENTIFICAREA SI SELECTIA GRUPULUI TINTA 

O analiza de interventie a stat la baza procesului de selectare a grupului tinta si a modelelor de intreprinderi sociale relevante pentru fiecare grup din Regiunea urmarita. Informaţiile care au stat la baza analizei noastre au fost: informaţiile puse la dispoziţie de reprezentanţii la nivel local si regionali, precum si rezultate ale unor cercetari anterioare realizate de parteneri in alte proiecte asupra domeniului Economie Sociala şi asupra entităţilor de Economie Sociala în special din perspectiva inserţiei grupurilor vulnerabile.
În acest sens, au fost consultate analizele si statisticile relevante din Regiune si bazele de date ale Administratiilor publice locale. Criteriile de selecţie a modelelor de întreprinderi sociale s-au grupat pe două dimensiuni: economică şi socială.
Criteriile economice au fost: desfăşurarea activităţii în domenii relevante pentru grupul ţintă, oferirea de servicii persoanelor/familiilor din grupul ţintă, capacitatea modelului de a fi replicat si la alte nivele, în întreprinderi sociale relevante pentru alte grupul ţintă.
Criteriile sociale au fost: capacitatea de inserţie a persoanelor din grupul ţintă vizat, dezvoltarea şi impactul social la nivelul comunităţii.
Astfel GRUPUL TINTA ESTE FORMAT DIN: 138 persoane (120 persoane vor beneficia de consiliere, informare si nu intra sub incidenta ajutorului de minimis si 18 persoane care vor fi implicati in SES-uri.
DATE SI STATISTICI RELEVANTE In momentul de fata, pentru grupul tinta selectat din regiunea de dezvoltare Sud Est, venitul minim garantat reprezinta principalul instrument de asistenţă socială în vederea reducerii sărăciei şi a marginalizării sociale, fiind o formă de sprijin a grupurilor vulnerabile lipsite de mecanismele necesare ieşirii din sărăcie.

 

REZULTATELE PROIECTULUI

3 firme noi si 18 locuri de munca create in cadrul proiectului proiectului „ECONOMIA SOCIALA – O SOLUTIE VIABILA”

Asociația “Ai Incredere” Tulcea, în calitate de beneficiar, împreună cu  Asociația “Mâini Întinse” Tulcea și Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis din Bucuresti, in calitate de parteneri in cadrul proiectului au anuntat oficial incheierea proiectului „Economia sociala – o solutie viabila”, proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, in cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”, Contract de finantare: POSDRU/168/6.1/G/145774, implementat in Regiunea de Dezvoltare Sud Est.

In data de Conferința de 25.09.2015,în sala de Conferințe a Hotelului Insula din Tulcea, a avut loc Conferinta de incheiere a proiectului, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele obtinute la finalul implementarii acestuia.

Proiectul, a demarat la data de 15 octombrie 2014, iar perioada de implementare a fost de 12 de luni, având o valoare totală eligibilă de 1664995,94 lei, din care 1631696,02 lei finantare nerambursabilă, scopul proiectului fiind promovarea economiei sociale ca instrument flexibil pentru dezvoltarea economica, facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 138 persoane, prin crearea a două intreprinderi sociale, asigurând un climat favorabil pentru dezvoltarea unor societăți inclusive și coezive la nivelul Regiunii Sud-Est, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile din arealul acoperit de proiectul propus cât și crearea unui model sustenabil de abordare a situatiilor dificile in care se regăsesc personae aflate in diferite situatii de risc social.

Printre rezultatele concrete  ale proiectului, amintim informarea si consilierea unui numar de 120 persoane , din care 45 persoane au participat la un program de initiere competențe antreprenoriale, 3 absolventi infiintandu-si propria afacere dar si inființarea si susținerea a două structuri de economie socială care au creat 18 locuri de munca.

2 Comments

  1. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  2. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *